Späť

VEDENIE EKONOMICKEJ AGENDY


 -  VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA
 -  VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
 -  SPRACOVANIE MIEZD A PERSONALISTIKA
 -  EVIDENCIA MAJETKU
                      v plnom rozsahu v zmysle platných právnych predpisov.


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
   - peňažný denník - zápis účtovných prípadov
   - pokladničná kniha - zápis príjmov a výdajov
   - kniha záväzkov a pohľadávok - evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
   - ročná účtovná závierka, zostavenie ročných výkazov (o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch)
   - daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty
   - daňové priznanie - daň z príjmov fyzických osôb

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
   - hlavná kniha - všetky účtovné prípady usporiadané z vecného hľadiska systematicky,
   - denník účtovania - všetky účtovné prípady usporiadané chronologicky,
   - saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam odberateľských a dodávateľských faktúr, zoznam neuhradených faktúr,
   - ročná účtovná závierka, zostavenie ročných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát) a spracovanie poznámok k účtovnej závierke,
   - daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty,
   - daňové priznanie - daň z príjmov právnických osôb,
   - zostavy predkladané mesačne - výkazy, hlavná kniha, pokladničná kniha, neuhradené faktúry


MZDY A PERSONALISTIKA
   - pracovné zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce,
   - spracovanie podkladov pre mzdy,
   - výpočet miezd,
   - tlač všetkých potrebných zostáv (podklady pre výpočet, výplatné pásky, výplatné listiny, príkazy na úhradu, štatistické výkazy, prehľad dovoleniek, výpočet priemerných zárobkov),
   - výkazy pre všetky príslušné zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, úrady práce, daňové úrady,
   - potvrdenia o príjme,
   - ročné zúčtovanie dane

EVIDENCIA MAJETKU
   - skladová evidencia - evidencia skladových zásob materiálu, tovaru,
   - evidencia hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku, zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, výpočet odpisov (rovnomerných a zrýchlených),
   - evidencia drobného hmotného investičného majetku