Späť

Ú Č T O V N É   P O R A D E N S T V O


   Návrh systému spracovania účtovníctva
   Navrhujem systém obehu dokladov, kompetencií a právomoci ako aj hmotnej zainteresovanosti pre jednotlivé funkcie ekonomického a finančného oddelenia spoločnosti.

   Návrh vnútorného kontrolného systému
   Navrhujem systém kontroly účtovníctva a financií, ktorý v maximálnej miere zabezpečí správnosť, účelnosť, efektivitu a bezpečnosť - návrh systému spracovania účtovníctva spoločnosti.

   Spracovanie vnútropodnikových smerníc
   Podľa požiadaviek klienta a v súlade s účtovnými predpismi vypracovávam vnútropodnikové smernice. Posudzujeme ich účelnosť, úplnosť a správnosť.

   Ďalšie služby
   Konverzia účtovej závierky na medzinárodné štandardy
   Stanovisko k účtovým postupom
   Pomoc pri spracovaní účtovej závierky odborná pomoc pri zavádzaní účtovníctva