Späť

KTO POTREBUJE AUDIT ?


   ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU MUSIA MAŤ OVERENÚ AUDÍTOROM NAJMÄ TIETO ÚČTOVNÉ JEDNOTKY:

   - obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným a družstvá - podľa §19 zákona o účtovníctve platného od 01.01.2022, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
     celková suma majetku presiahla 4 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy (brutto)
     čistý obrat presiahol 8 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a poskytovania služieb
     priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50

    - nepodnikateľské subjekty, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis - zákon o daniach z príjmov. Ide o právnické osoby, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 EUR (poukázané 2% zaplatenej dane na základe vyhlásenia podanom na daňovom úrade)

   Účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť audítorom overená do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa zostavuje.

   Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorá musí byť overená audítorom. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke. Výročná správa musí byť overená audítorom do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa vyhotovuje.