Späť

EKONOMICKÉ A FINANČNÉ PORADENSTVO


   Poradenská činnosť pri získavaní:
   - zahraničných investorov
   - bankových úverov
   - dotácií z predvstupových fondov EU táto činnosť zahrňuje:
     analýzy majetkovej a finančnej situácie podniku
     analýzy perspektívy činnosti
     prognózy ekonomických výsledkov
     vypracovanie podnikateľských plánov

V rámci finančnej analýzy:
1. Vypočítavam finančné pomerové ukazovatele za analyzovaný podnik (ukazovatele likvidity, aktivity, zadĺženosti, rentability a trhovej hodnoty podniku).
2. Podnikové ukazovatele porovnávam s priemernými ukazovateľmi za príslušné odvetvie.
3. Skúmam vývoj podnikových ukazovateľov v čase.
4. Analyzujem vzájomné vzťahy medzi pomerovými ukazovateľmi.
5. Navrhujem opatrenia.

Kvalita činnosti v tejto oblasti je zaručená dlhodobými skúsenosťami v oblasti ekonomiky podnikov, vybudovanou stálou štruktúrou materiálneho a technického vybavenia.