Späť

D A Ň O V É    P O R A D E N S T V O


  Daňové poradenstvo vykonávam na základe osvedčenia vydaného Slovenskou komorou daňových poradcov od roku 1994.

   Daňový audit
   Na základe údajov v účtovníctve vykonávam priebežne kontrolu správnosti vykazovaného daňového základu. Kontrolou pomôžem odstrániť prípadné chyby a zistiť skutočnosti, ktoré je treba zohľadniť v daňovom priznaní. Touto službou sa môžete vyvarovať zbytočného dorubenia a penalizácií, prípadne zvýšenia daňovej povinnosti. Zmluvným vzťahom na daňové poradenstvo je klient poistený pred možnými finančnými postihmi zo strany správcu dane.

   Spracovanie daňového priznania
   Na základe splnomocnenia a na základe predložených neoverených údajov spracujem daňové priznanie.

   Zastupovanie pred správcom dane
   V rozsahu stanovenom na základe plnej moci, klienta zastupujem pred správcom dane, resp. na živnostenskom úrade a iných úradoch štátnej správy. Zabezpečujem všetky úkony, ku ktorým som splnomocnený.

   Optimalizácia daňového zaťaženia
   Na základe preskúmania podnikateľskej činnosti navrhujem postupy, ktoré umožnia v medziach zákona minimalizovať daňové zaťaženie.